Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Introductie Adaptatiemaatregelen

In het hoofdstuk Adaptatiemaatregelen worden verschillende maatregelen besproken die eraan kunnen bijdragen om ongewenste effecten van klimaatverandering in veenweidegebieden te verminderen. Deze knelpunten kunnen met behulp van maatregelen gereduceerd worden tot een bepaald niveau. De hoogte van dit niveau wordt bepaald door beleidsdoelstellingen, die we hier de opgaven noemen.

Een aantal wateropgaven wordt opgelegd door hogere overheden. Zo stelt de Europese Kaderrichtlijn Water de doelstellingen voor waterkwaliteit vast. In het Deltaprogramma worden afspraken gemaakt over de lange termijn waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

De belangrijkste knelpunten door klimaatverandering in veenweidegebieden zijn:

  • Versnelde oxidatie van de veenbodem, waardoor de maaivelddaling toeneemt, met hoge maatschappelijke kosten door verzakking van woningen, wegen, dijken en kaden, leidingen en buizen; ook levert meer veenoxidatie een toename van CO2-emissie op
  • Vaker en heviger optreden van wateroverlast door extreme buien, met als gevolg meer natschade in de landbouw en in bebouwd gebied
  • Vaker en langduriger optreden van droogte, met als gevolg meer verdroogde natuur en droogteschade in de landbouw en risico’s op instabiele veenkades
  • Meer afspoeling van stikstof, fosfor en zwavel naar het oppervlaktewater, waardoor meer cyanobacteriën (vaak aangeduid als blauwalg) en minder biodiversiteit zullen voorkomen in sloten en plassen

 

Bij ieder knelpunt vindt u een aantal maatregelen die mogelijk oplossingen kunnen bieden. Deze maatregelen hebben alle een link naar een gedetailleerde beschrijving, die is overgenomen uit het Inspiratieboek Toekomst Veenweidegebied.

Om deze knelpunten aan te pakken zijn de volgende opgaven onderscheiden: