Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

ORAS 2: Strategie bij 'Verbrede landbouw'

Bij deze ORAS is een onderverdeling in varianten op basis van kwetsbaarheid van de veenbodem minder relevant. Verbrede landbouw biedt zowel voor kwetsbare als niet kwetsbare veenbodems vergelijkbare perspectieven voor adaptatiemaatregelen, die niet alleen goed zijn voor het behoud van de veenbodem maar ook geld opleveren als groen-blauwe dienst, b.v. uit EU-subsidies.

Agrarisch natuurbeheer t.b.v. weidevogels vraagt om relatief extensief beheerde graslanden met een hoge voorjaarsgrondwaterstand (20 – 40 cm –mv). Door het slootpeil gedurende het voorjaar langer hoog te houden wordt een watervoorraad opgebouwd, waardoor minder inlaat van gebiedsvreemd water nodig is.

Verbrede landbouw biedt ook meer mogelijkheden voor een ruimtelijke variatie van nattere en drogere plekken. Samenvoegen van kleinere peilvakken en opheffen van onderbemalingen (volgens het principe 'Functie volgt peil') is bij deze ORAS daarom ook een mogelijke adaptatiemaatregel. De laagst gelegen plekken kunnen bij deze ORAS veranderen van een landbouwfunctie in een waterfunctie, zoals waterberging bij hoogwater of waterconservering als watervoorraad voor drogere tijden.

Toepassing van onderwaterdrains is ook bij deze ORAS zinvol, echter niet in laagst gelegen periodiek natte delen, omdat dit daar zou leiden tot extra fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater. Onderwaterdrains lijken niet tot een lagere geschiktheid voor weidevogels te leiden, maar onderzoeksresultaten hierover zijn nog slechts beperkt beschikbaar.

Inrichting van onbemeste natuurvriendelijke oevers, eventueel in combinatie met verbreding van sloten, is gunstig voor het leefgebied van weidevogels en vergroot de waterbergingscapaciteit en waterkwaliteit.

Dynamisch peilbeheer en natuurlijk (flexibel) peilbeheer zijn ook mogelijke maatregelen in deze ORAS, zeker wanneer ook onderwaterdrains worden gebruikt, omdat die de peilschommelingen van het grondwater afvlakken.

Natuurvriendelijke oevers passen in deze ORAS omdat deze als groene dienst kunnen worden beheerd, en als blauwe dienst voor een betere waterkwaliteit en meer bergingscapaciteit van het slootstelsel.

Tenslotte kan ook bij deze ORAS slootbagger verspreid worden over het perceel als maatregel voor een betere waterkwaliteit en hergebruik van (mest)stoffen voor gewasgroei.

Maatregelpakket klimaatadaptatie ORAS 2:

  • Samenvoegen van peilvakken
  • Hoog slootpeil in het voorjaar
  • Opheffen van onderbemalingen
  • Blauwe diensten voor waterberging en waterconservering
  • Toepassing onderwaterdrains
  • Dynamisch peilbeheer
  • Natuurvriendelijke oevers
  • Geen bodembewerking (voor b.v. maisteelt)
  • Verspreiden van slootbagger over de percelen