Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

ORAS 3: Strategie bij 'Moerasnatuur'

ORAS 3 is primair gericht op het zo goed mogelijk vasthouden en benutten van gebiedseigen water. Hiervoor is aanleg van buffergebieden tussen natuur- en landbouwgebieden een effectieve maatregel.

In plassen en moerassen wordt het waterpeil hoog gehouden, waardoor de veenbodem nauwelijks oxideert. Zelfs veenvorming is daar mogelijk. Hierdoor zijn deze natuurgebieden hoger komen te liggen dan de ontwaterde veenweidepolders. Als gevolg hiervan verliezen plassen en moerassen (regen)water dat weglekt naar de omringende lager gelegen weilanden en sloten.

In natte natuurgebieden zal klimaatverandering vooral leiden tot sneller toenemende hoogteverschillen tussen de hoog gelegen plassen en moerassen en de dalende landbouwgronden. Hierdoor wordt  verdroging van de natuur een steeds groter probleem, waardoor plassen en moerassen meer en meer afhankelijk worden van aanvulling met gebiedsvreemd water. Dit levert echter weer ecologische waterkwaliteitsproblemen op.

ORAS 3 is primair gericht op het zo goed mogelijk vasthouden en benutten van gebiedseigen water.  Hiervoor is aanleg van buffergebieden tussen natuur- en landbouwgebieden een effectieve maatregel. In deze buffergebieden is het peilbeheer gericht op het invangen en vasthouden van kwelwater. Het waterpeil in het buffergebied kan sterk fluctueren. Een hydrologisch buffergebied kan tevens ingericht worden als zuiveringssysteem (helofytenfilter), bijvoorbeeld door rietvelden aan te leggen.

Klimaatverandering versterkt ook de behoefte aan goede ecologische corridors naar en tussen plassen en moerassen. Daarmee kunnen soorten met de verschuivende klimaatzones mee migreren. Hiervoor is aanleg en verbreding van verbindende watergangen met natuurvriendelijk ingerichte oevers van belang.

In het deelprogramma CARE, onderdeel van Thema 2 en 3 van het programma Kennis voor Klimaat, is nagegaan welke kansen er liggen voor het realiseren van een klimaatcorridor van natte natuur in het Zuid-hollandse veenweidegebied door de doelen van de Kaderrichtlijn Water, het Deltaprogramma en Natura 2000 te koppelen. Het eindrapport van dit project is medio 2014 verschenen.

Maatregelpakket klimaatadaptatie ORAS 3:

  • Buffergebieden voor waterconservering
  • Helofytenfilters voor waterkwaliteitsverbetering
  • Flexibel peilbeheer
  • Aanleg en verbreden van watergangen, met name naar en tussen plassen en moerassen
  • Natuurvriendelijke oevers