Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën

Klimaatverandering in veenweidegebieden werkt via verschillende routes door in bodem, water en atmosfeer. Dit is schematisch weergegeven in deze figuur. Met adaptatiemaatregelen kunnen deze effecten worden verminderd. Dat is geen standaard aanpak. Per gebied verschillen de effecten, maar ook de ambities om effecten aan te pakken.

Inspelen op gevolgen van klimaatverandering zal nooit de enige beleidsopgave zijn in een veenweidegebied. In toekomstvisies (discussienota en startnotitie) staan mogelijke maatschappelijke, economische en ecologische ontwikkelingen en opgaven meestal centraal, waarbij tevens met (effecten van) klimaatverandering rekening moet worden gehouden. Met de beschrijving van klimaatadaptatiestrategieën wordt toegelicht op welke wijze men bij verschillende regionale beleidsopgaven kan inspelen op gevolgen van klimaatverandering.

Welke adaptatiestrategie past nu het beste bij de situatie in uw gebied? Hoe kan klimaatadaptatie onderdeel worden van regionale toekomstscenario's? Een stapsgewijze benadering helpt u om de keuze te kunnen maken.

Stapsgewijze strategiebepaling
Op basis van ervaringen binnen en buiten Kennis voor Klimaat projecten is een methodiek ontwikkeld om tot een keuze te komen voor de adaptatiestrategie die het beste past bij de eigen situatie. Een methode hiervoor is beschreven in het Werkboek Toekomst Veenweiden, opgesteld voor Midden-Delfland in de Kennis voor Klimaat Hotspot Haaglanden. Daarbij is gebruik gemaakt van ervaringen uit verschillende workshops die binnen en buiten Kennis voor Klimaat in veenweidegebieden zijn gehouden. De methode bestaat uit de volgende stappen:

  1. Voorbereiding: informatie verzamelen en gebiedsproces organiseren
  2. Knelpunten en opgaven: vaststellen van de belangrijkste effecten van klimaatverandering en van de beleidsambitie en urgentie om deze aan te pakken
  3. Maatregelen: vaststellen van maatregelen voor klimaatadaptatie die haalbaar en effectief zijn voor de aanpak van knelpunten en opgaven in het gebied
  4. Adaptatiestrategie: vaststellen van een maatregelpakket, rekening houdend met andere gebiedsdoelen dan klimaatadaptatie

Verslagen Interactieve Workshops