Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Stap 1: Voorbereiding

Deze eerste fase bestaat uit het verzamelen van relevante gebiedsinformatie en het opzetten van een werkproces met actieve deelname van gebiedspartijen.

Kaarten over de samenstelling en dikte van de veenbodem zijn cruciaal, maar in de praktijk vaak niet meer actueel vanwege de snelheid waarmee veen verdwijnt door oxidatie. Om over een goede uitgangssituatie te beschikken zal een actualisering van de veenbodemkaart vaak nodig zijn.

Actuele kaartbeelden over de waterhuishouding (waterpeilen, drooglegging), de maaiveldhoogte en het grondgebruik behoren eveneens tot de benodigde basisinformatie. Veel achtergrondinformatie over relevante eigenschappen en waarden van veenweidegebieden is in deze digitale handleiding ontsloten onder Veenweidegebieden in Nederland. Ook kan kennis over de ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie een inspiratiebron zijn voor regionale adaptatiestrategieën.

Daarnaast is het belangrijk om vroegtijdig de betrokken partijen uit de regio te benaderen voor deelname aan het proces. Dit is van groot belang voor het verkrijgen van draagvlak voor klimaatadaptatie, maar ook voor het verzamelen van relevante gebiedskennis. Waar mogelijk wordt aangesloten bij lopende processen in het gebied. Uit ervaringen, o.a. in Kennis voor Klimaat projecten, is gebleken hoe belangrijk de inbreng van boeren, terreinbeheerders en het peilbeherende waterschap is (zie overzicht met verslagen). Deze belanghebbende partijen kennen het gebied, de lopende processen en de problemen die (nu al) spelen. Veel boeren, terrein- en waterbeheerders zijn al volop bezig met klimaatadaptatie, soms zonder dat ze zich daar zelf van bewust zijn.