Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Stap 2: Knelpunten en opgaven

In stap 2 vindt analyse plaats van bestaande knelpunten in bodem, water en atmosfeer. Op kaart wordt weergegeven met welke snelheid het maaiveld daalt bij bestaand peilbeheer en huidig klimaat.

Ook de huidige emissie van CO2 kan afgeleid worden uit de berekening van de maaivelddaling. Ook andere knelpunten kunnen benoemd worden, zoals een slechte waterkwaliteit, verdroging van beschermde natuur, risico’s van wateroverlast of instabiliteit van veenkaden.


Overstroming door verzakte veenkade bij Wilnis in 2008 (Bron: Waterschap AGV)

Klimaatverandering kan leiden tot versterking van deze knelpunten. Berekend kan worden in hoeverre de maaivelddaling en de CO2 emissie zullen toenemen, afhankelijk van het klimaatscenario. Belangrijk is om te kunnen beschikken over kwantitatieve kennis over knelpunten, b.v. over de tijd die nog resteert tot al het veen in een gebied op zal zijn bij een bepaald klimaatscenario.

Vervolgens is het belangrijk om met partijen in de regio vast te stellen wat de ambitie is om deze knelpunten aan te pakken. Hoe belangrijk is het dat de veenbodem op afzienbare termijn verdwenen is? En wat is de urgentie om dat proces te vertragen of te stoppen? Willen we overal de maaivelddaling 100% stoppen, of ligt de lat minder hoog? Zijn er redenen om verschillende beleidsambities te formuleren, afhankelijk van verschillen tussen fysieke eigenschappen van gebieden? Is bijvoorbeeld de dikte van de veenbodem bepalend voor de ambitie om de maaivelddaling te remmen? Uit discussies over dergelijke vragen ontstaan de gebiedsopgaven voor klimaatadaptatie. (Zie figuur Formuleren van de opgaven voor Klimaatadaptatie, Bron: Toekomst Veenweide, Werkboek., Fiselier et al., 2012).

Naast deze opgaven voor duurzaam behoud van het fysiek systeem worden ook andere regionale opgaven geïnventariseerd. Deze kunnen voortkomen uit (inter-)nationaal beleid, zoals het Europees landbouwbeleid, herstelbeleid voor N2000 natuurgebieden en realisatie van de EHS, doelstellingen en afspraken over duurzame energie, of opgaven voor verstedelijking en recreatie. Het is van belang om bij dergelijke beleidsopgaven oplossingen te zoeken die zoveel mogelijk 'klimaatbestendig' zijn. Als klimaatadaptatie kan meekoppelen met ander beleid levert dat altijd winst op.