Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Aquatische Natuur

Naast moeras- en veenweidenatuur vormt de aquatische natuur in sloten en plassen een uitgebreid netwerk waarmee de veenweiden en moerassen onlosmakelijk verbonden zijn. In Nederland is 387.000 km sloot aanwezig, waardoor dit biotoop van groot belang is voor instandhouding van veel plant- en diersoorten. De vegetatietypen van voedselarme tot matig voedselrijke aquatische milieus worden gedomineerd door Kranswieren. In sloten in het veenweidegebied is de vegetatie met Gewoon kranswier redelijk goed ontwikkeld, omdat deze bestand is tegen eutrofiëring. In voedselrijke situaties worden slootvegetaties vaak gedomineerd door Fonteinkruiden, Krabbescheer en waterplanten met drijvende bladeren zoals Gele plomp en Witte waterlelie.

De waterkwaliteit in de sloot is in hoge mate afhankelijk van het landgebruik op aangrenzende percelen en waterbeheer. Hoge fosfaatbelasting van het oppervlaktewater leidt tot algenbloei, waardoor helderheid en zuurstofgehalte afnemen. Dit kan leiden tot sterfte van aquatische flora en fauna, zoals Kleine en Grote modderkruiper. Door hoge sulfaatconcentraties in het oppervlaktewater zijn soorten als Krabbescheer en Plat fonteinkruid in grote delen van de veengebieden verdwenen. De laatste 10 jaar is sprake van enig herstel van aquatische natuurwaarden en slootvegetaties, vooral langs sloten die gebaggerd zijn en waar het uitgebaggerd materiaal niet gedeponeerd wordt op de slootkanten (zoals bij sloten in natuurgebieden).