Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Landbouw in de veenweidegebieden

De landbouw is veruit de meest bepalende economische sector in het veenweidegebied. De spreekwoordelijke open, bijna altijd groene graslanden begraasd door koeien en (vaak in herfst en winter) ook door schapen geven het landschap zijn oerhollandse gezicht.

De belangrijkste vorm van grondgebruik is de melkveehouderij, die wereldberoemde producten als Goudse en Edammer kaas produceert en economisch goed gezond is.

Veenweidegebied Groene Hart

Een goed overzicht van kansen en uitdagingen voor de landbouw in veenweidegebieden geeft het Veenweide Innovatie Centrum. Vogelzang e.a. (Boeren in het Groene Hart) hebben een analyse gedaan van de kenmerken van het agrarisch landgebruik en van de kansen voor de toekomst, mede in het licht van een veranderend klimaat. Deze studie is gedaan voor het Groene Hart in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. In de CBS-Landbouwtelling wordt het Groene Hart onderverdeeld in zes belangrijke landbouwgebieden (zie kaartje). Uit de structuuranalyse komen in grote lijnen de volgende conclusies naar voren (citaten uit de samenvatting van genoemd rapport:

 • In het Groene Hart is de rundveehouderij veruit de belangrijkste land- en tuinbouwsector. Akkerbouw en tuinbouw zijn wel aanwezig, maar in veel mindere mate. De intensieve veehouderij is een relatief kleine sector in het gebied
 • In het Groene Hart is ongeveer 10% van het totale aantal rundveehouderijbedrijven in Nederland actief
 • De afname van het aantal primaire landbouwbedrijven loopt in het Groene Hart ongeveer gelijk op met de afname in heel Nederland
 • Het areaal cultuurgrond is in het Groene Hart de afgelopen 5 jaar iets gedaald
 • Het aantal koeien in het Groene Hart is de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven
 • De hoeveelheid melkquotum in het gebied is de laatste jaren iets gestegen, met name op de wat grotere bedrijven
 • Het aantal grotere gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven is in Nederland als geheel iets hoger dan in het Groene Hart
 • In het Groene Hart is op de primaire landbouwbedrijven sprake van beduidend meer verbredingsactiviteiten dan in Nederland als geheel
 • De opvolgingssituatie op de primaire landbouwbedrijven in het Groene Hart is ongeveer gelijk aan die in heel Nederland (30%)
 • De prijzen voor agrarische grond in het Groene Hart vertonen een gelijke tred met vergelijkbare regio's elders in Nederland. De actuele grondprijs voor deze grond is in het Groene Hart gemiddeld 37.500 euro per hectare (2009)
 • Er is in het Groene Hart per deelgebied sprake van een verschillende structuur van de landbouwsector

Veenweidegebied Groene Hart

In de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en het Westelijk Weidegebied in Utrecht is sprake van een goede landbouwstructuur, waarbij het accent ligt op de agrarische productiefunctie. In de Krimpenerwaard en Oostelijk Rijnland is de structuur iets minder optimaal en ligt het accent op zowel de agrarische productiefunctie als op verbreding. In Gein en Gooiland en het Westelijk Rijnland is sprake van een relatief wat kleinschaliger landbouwstructuur en ligt het accent wat meer op verbreding.

Mede gebaseerd op deze visie, is in 2009 een Advies van de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) verschenen met de titel: Boeren met een Groen Hart. Advies over de toekomst voor de landbouw in het Groene Hart.

Ook in andere veenweidegebieden (Laag Holland, Friesland, Overijssel) is de melkveehouderij de belangrijkste vorm van agrarisch grondgebruik en spelen dezelfde sociaal-economische ontwikkelingen.